🇳🇦 2019 Namibia – Tag 12 – Wüste Namib / Walvis Bay / Spitzkoppe